Pomagamy modernizować
placówki medyczne

Statut
 
Všeobecné nákupní podmínky společnosti Egerton Sp. z o.o.
(dále jen Pravidla, podmínky)

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla týkající se poskytování služeb a podmínky pro uzavření kupní smlouvy se společností Egerton sp. z o.o. Vzhledem k tomu, že nabídka společnosti je určena nespotřebitelským subjektům a samotná kupní smlouva je uzavřena za podmínek B2B, nevztahují se na ně ustanovení zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (sbírka zákonů z roku 2014, bod 827). , jakož i ustanovení o spotřebitelském prodeji obsažená v zákoně ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník.


Obsah:
 
§1. Definice
§2. Kontaktujte tyto výrobce
§3. Proces sjednocení
§4. Každodenní obchodní podminky
§5. Odpovědnost výrobce
§6. Doruceni
§7. Odpovědnost kupujícího
§8. Odpovědnost stran
§9. Oddělte lidi
§10. Autorské právo a práva duševního vlastníka
§11. Závěrečná ustnovení
 
 
§1. Definice
 
Pokud tato pravidla odkazují na:
 
1) Prodávajícím se rozumí Egerton Sp. z o. o. se sídlem v Zabrze, ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze, NIP 6482773837, zapsaná v Národním soudním rejstříku vedeném Okresním soudem v Gliwicích, 10. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, KRS č. 0000552481.
 
2) Kupujícím se rozumí nespotřebitelský subjekt podle čl. 221 občanského zákoníku
 
3) Pracovní dny, což znamená dny od pondělí do pátku, kromě státních svátků.
 
4) Předpisy, to znamená tato nařízení
 
5) Kurýrní společností se rozumí profesionální subjekt, který v rámci své podnikatelské činnosti poskytuje službu přepravy a doručení zásilek.
 
 
7) Datum platby, znamená datum, kdy má být kupujícím zaplacená kupní cena připsána na účet prodávajícího
 
 
§2. Kontaktujte prodejce
 
1) Kontakt s prodejcem je možný přes
 
− e-mailem, zasláním e-mailu na adresu info@egerton.pl
 
− klasickou poštou, na adresu Egerton sp. z o.o., ul. Lehnická 21, 41-811 Zabrze
 
− telefonicky, na čísle: 32 307 00 98 od 7:30 do 15:30
 
 
§3. Proces objednávání
 
1) Kupní smlouvu lze uzavřít pomocí kontaktních údajů uvedených v §2 předložením jednoznačného prohlášení zákazníka o vůli nakupovat produkty nabízené společností Egerton s uvedením jejich množství. a vlastnosti umožňující prodávajícímu odlišit je od veškerého sortimentu.
 
2) Prohlášení vůle lze podat také prostřednictvím ICT systému, tedy webových stránek prodávajícího.
 
3) Po odeslání prohlášení o vůli bude zákazníkovi zaslán e-mail s potvrzením objednávky a pravidly a také hypertextovým odkazem, jehož použití (zadáním odkazu ) představuje potvrzení objednávky.
 
4) Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky na webu. Od tohoto okamžiku platí povinnosti stran uvedené v § 5 a § 6. Okamžikem potvrzení objednávky je okamžik uzavření kupní smlouvy. Strany jsou zároveň ve fázi nabídky povinny utajit jednání, zejména o klíčových parametrech předmětu zakázky, jako je cena, technická specifikace, fotografie produktů.
 
5) Možnost uzavření smlouvy s Prodávajícím fyzickou osobou, která nepodniká (spotřebitel), je vyloučena. V případě nepravdivých údajů uvedených v § 3 nese veškerou odpovědnost v tomto ohledu kupující.
 
6) Cena uvedená na webu do uzavření smlouvy není nabídkou podle čl. 66 občanského zákoníku, představuje pouze výzvu k uzavření smlouvy podle čl. 71 občanského zákoníku.
 
7) Cena uvedená na stránce je v PLN.
 
8) Prodávající může na stránce produktu nebo v nabídce uvést informaci o počtu pracovních dnů, do kterých bude zásilka s předmětem objednávky odeslána. Uvedený údaj je přibližná doba počítaná od okamžiku přijetí objednávky k realizaci do okamžiku odeslání předmětu objednávky zákazníkovi prostřednictvím kurýrní společnosti. Doba vyřízení objednávky je dána s ohledem na datum dokončení všech objednaných produktů. Prodávající stanoví, že termín dodání je pouze orientační a přesahuje výše uvedené uplynutím lhůty nevzniká právo Kupujícího odstoupit od smlouvy.
 
9) Pokud kupující objednává více druhů produktů, je třeba navrhnout dodací lhůtu, která je z těchto produktů nejdelší.
 
10) Způsoby platby vždy určí prodejce. Prodávající umožňuje platbu pouze bankovním převodem. K dokončení objednávky může být vyžadována platba předem. Prodávající umožňuje v určitých případech odložení platby až o 30 dnů od data dodání. Datum platby bude pokaždé uvedeno na faktuře s DPH.
 
11) Kupující souhlasí s tím, že prodávající vystavuje faktury elektronicky. Výše uvedené je možné kdykoliv zrušit. souhlas.
 
12) Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od objednávky v případě nepravdivých údajů uvedených v §3 odst. 2 v důsledku nezaplacení nebo jiných okolností, které lze přičíst prodávajícímu a kupujícímu.
 
13) Pokud si objednáte produkty s různými předpokládanými termíny dodání, bude zboží doručeno podle nejdelšího termínu. Termíny dodání jsou však orientační a mohou se změnit.
 
 
§4. Všeobecné obchodní podmínky
 
1) Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky.
 
2) Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem prodávané věci. Věci nabízené Prodávajícím jsou proto bez právních vad.
 
3) Prodejce prohlašuje, že předmět smlouvy je skladem, nebo pokud předmět smlouvy skladem není, prodávající neprodleně zadá objednávku přímo u výrobce. Nedostatek produktu na skladě neopravňuje kupujícího k odstoupení od smlouvy.
 
4) Ručení v rámci záruky je mezi stranami vyloučeno. Odpovědnost za nesplnění nebo nesprávné plnění závazku
je omezena na hodnotu kupní smlouvy.
 
5) Vzhledem k tomu, že prodej mezi smluvními stranami je prodejem mezi profesionálními subjekty, nevzniká kupujícímu právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory do 14 dnů ode dne obdržení
předmět smlouvy.
 
6) Pokud nebyl kupujícímu doručen záruční list, může se případná reklamace výrobku týkat pouze jeho vad při přepravě.
Kupující je v tomto případě povinen vyplnit příslušný protokol Přepravce, který mu označí Prodávající.
 
7)Při zadávání objednávky je kupující povinen uvést dodací adresu. Doručovací adresu nelze po jejím sdělení společnosti změnit
kurýrní službou a případná změna může zahrnovat další poplatek.
 
8) V případě prodlení s platbou může prodávající účtovat kompenzaci v souladu se zákonem o boji proti nadměrnému prodlení v obchodních transakcích.
 
9) Objednávka skládající se z různého zboží s různými dodacími lhůtami je doručena až po dokončení celku, tedy po nejdelší z daných lhůt.
 
10) Prodávající si vyhrazuje právo na změny konstrukce nebo specifikace předmětu smlouvy, pokud tyto změny vyplývají z technického pokroku
 

§5. Dodávka.
 
1) Vybavení zakoupené na webu je doručeno prostřednictvím kurýrní společnosti
 
2) Náklady na dopravu nemusí být zahrnuty v ceně produktu zobrazené na webu a v tomto případě mohou být připočteny v pozdějších fázích objednávky. Náklady na produkt jsou však zahrnuty ve faktuře s DPH.
 
3) Rozsah doručovacích služeb zahrnuje přepravu do uvedené budovy. Dle samostatné dohody je možné rozšířit rozvozovou službu o přistavení, instalaci zařízení a zaškolení personálu.
 
4) Prodávající nenese odpovědnost za případné poškození při přepravě. Kupující je v tomto ohledu povinen vyhovět reklamačnímu řádu poskytnutému přepravcem pod hrozbou ztráty možnosti výměny zařízení.
 
5) Při dodržení reklamačního řádu a úhradě náhrady přepravcem prodávajícímu vzniká kupujícímu právo požadovat výměnu zařízení za nové.
 
 
§6. Povinnosti prodejce
 
1) Prodávající je povinen zajistit, aby položky nabízené na webových stránkách byly bez vad.
 
2) Prodávající je povinen věc předat. Vydání věci je splněno předáním zakoupené věci přepravní společnosti. Od tohoto okamžiku leží užitky a rizika spojená s věcí, včetně nebezpečí poškození nebo náhodné ztráty věci na kupujícím.
 
3) Prodávající se zavazuje poskytnout návod k použití dodaný výrobcem zařízení a v případě potřeby dodat další pokyny týkající se vlastností zakoupeného produktu.
 
4) Prodávající není povinen vyzvedávat zásilky, které mu byly zaslány na dobírku. Případná vrácení akceptovaná Prodávajícím související s
záruční odpovědnost, předem dohodnutá e-mailem, jsou prováděny na náklady kupujícího.
 
 
§7. Odpovědnost kupujícího
 
1) Kupující je povinen uhradit cenu, která se skládá z nákladů na produkt a nákladů na dodání.
 
2) Provádění jakýchkoli úkonů při provádění příkazu, jakož i po jeho provedení jménem právnické osoby, je podmíněno prokázáním dostatečného oprávnění k zastupování dané osoby.
 
3) V případě zjištění vad produktu, které mohly vzniknout v době dodání, je kupující povinen zkontrolovat náklad za přítomnosti kurýra a nahlásit poškození řidiči, v souladu s postupy platnými u daného přepravce. , pod hrozbou nemožnosti reklamovat vady vzniklé při přepravě.
 
4) Kupující je povinen používat zařízení v souladu s jeho zamýšleným použitím, jakož i s ujištěními výrobce a prodávajícího.
 
5) Jakékoli vady nebo nepřesnosti dodaných produktů je třeba neprodleně nahlásit prodejci.
 
 
§8. Odpovědnost stran
 
1) Ručení prodávajícího ze záruky je s ohledem na odbornost stran vyloučeno.
 
2) Odpovědnost prodávajícího ze záruky je 12 měsíců od data nákupu a závisí na vystavení záručního listu kupujícímu a podpisu záručního listu kupujícím.
 
3)Podrobné záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listě.
 
4) Prodávající neposkytuje možnost vrácení nepoužitého zboží do 14 dnů od obdržení objednávky a v tomto ohledu je vyloučeno právo kupujícího na odstoupení od smlouvy. Vrácení zboží vyplývající ze záruky upravuje samostatný dokument, kterým je záruční list.
 
5) Bez ohledu na ustanovení uvedená v záručním listě se ztráta záručních práv vztahuje k jednání uvedenému v odst 8).
 
6) Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění způsobené přepravcem, v tomto ohledu je jakákoli odpovědnost prodávajícího za škody vyloučena.
 
7) Prodávající není v prodlení v případě prodlení uvedených v bodě výše. Prodávající rovněž není v prodlení, pokud jakékoli prodlení vyplývá z vyšší moci, chápané jako budoucí událost, kterou strany nemohly v době uzavření smlouvy předvídat, zejména požár, epidemie, povodeň, nouzový stav, stávka, vojenské akce nebo jiné události podobného charakteru.
 
8) Kupující odpovídá za nesprávné použití výrobku, zejména vlastní montáží některých komponentů, svépomocnými úpravami nebo instalací v rozporu s doporučeními či pokyny prodávajícího. V tomto ohledu je jakákoli odpovědnost prodávajícího vyloučena
 
 
§9. Osobní data
 
1) Správcem osobních údajů je Egerton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Zabrze, 41-811, ul. Lehnická 21, REGON
361216648, KRS 0000552481
 
2) Osobní údaje zpracovávané pomocí těchto webových stránek jsou zpracovávány v souladu s platnými předpisy, zejména obecným nařízením o osobních údajích ze dne 27. dubna 2016.
 
3) Podrobné informace o zpracování údajů, správci nebo právech jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách.
 
 
§10. Autorská práva.
 
1) Fotografie, propagační materiály, katalogové materiály, popisy produktů obsažené na webových stránkách jsou díly podle čl. 1 zákona ze dne 14. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících
 
 
3) Porušování výše uvedených autorských práv, zejména jejich užitím bez vědomí prodávajícího, komerčním nebo škodlivým způsobem
Prodejci bude za každé porušení účtována smluvní pokuta ve výši 10 000 PLN (řekněme: deset tisíc zlotých).
 
4) Výše uvedená smluvní pokuta se vztahuje zejména (nikoli však výhradně): na použití fotografií, popisů, složek a jiných propagačních materiálů
Prodejce, neoprávněný převod a sdílení dokumentace Prodávajícího týkající se předmětu smlouvy třetím stranám včetně subjektů
veřejné, nezákonné používání propagačních materiálů pro vlastní obchodní účely.
 
5) Smluvní pokuta uvedená v odst 3 neomezuje povinnost k odstranění škody, včetně povinnosti vrátit ušlý zisk, obecně. S ohledem na výše uvedené je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody přesahující smluvní pokutu za všeobecných podmínek.
 
 
§11. Závěrečná ustanovení
 
1) Obsah předpisů spolu s datem zveřejnění jsou kdykoli viditelné na webových stránkách www.egerton.pl.
 
2) V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, platí ustanovení polského práva. V případě nesouladu ustanovení předpisů s výše uvedeným předpisy, mají přednost obecně platné předpisy.
 
3) Pro výklad smluvních ustanovení a specifikací zařízení je závazný polský jazyk.
 
4) Každá zadaná objednávka představuje samostatnou kupní smlouvu a vyžaduje samostatné přijetí předpisů.
 
5) Spory vzniklé ze smluv uzavřených na základě těchto předpisů podléhají jurisdikci polských soudů a budou řešeny v souladu s polským právem.
 
6) Dohody uzavřené na základě těchto předpisů se uzavírají v polštině.
 
Elektricky polohovatelné nemocniční lůžko
Elektricky polohovatelné nemocniční lůžko
1 370,65 € 1 269,12 €
szt.
Dezinfekční kabina
Dezinfekční kabina
5 526,82 € 4 493,35 €
szt.
Zařízení pro automatické měření teploty
Zařízení pro automatické měření teploty
4 421,45 € 3 594,68 €
szt.
Polský rodinný podnik
Jsme členem Slezské sítě zdravotnických prostředků
logo
Produkty v souladu s Nařízením Evropské unie o zdravotnických prostředcích 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích Směrnice 20201/83/ES, Nařízení (ES) č. 178/2002 a Nařízení (ES) č. 1223/2009 a zrušení Rady Směrnice 90/385/EHS a 93/42/EHS.
logo
nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl