Regulamin
Ogólne warunki świadczenia usług w sklepie internetowym Egerton  (zwane dalej Regulaminem)
Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady dotyczące świadczenia usług oraz warunków zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem platformy internetowej sklep.egerton.pl

Spis treści:
§1. Definicje
§2. Kontakt ze sprzedawcą
§3. Konto
§4. Proces składania zamówienia
§5. Obowiązki sprzedającego
§6. Obowiązki kupującego
§7. Odpowiedzialność stron
§8. Dane osobowe
§9. Postanowienia końcowe
§10. Płatności
§11. Czas realizacji zamówienia

§1. Definicje
Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
1) Sprzedającym, rozumie się przez to Egerton Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Legnickiej 21, 41-811 Zabrze, NIP 6482773837, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS 0000552481.
2) Kupującym, rozumie się przez to podmiot będący osobą prawną lub przedsiębiorcą w myśl ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo Przedsiębiorców, która posiada konto o którym mowa w § 3. Kupującym nie może być osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
3) Koncie w serwisie (Konto), rozumie się przez to nieodpłatną funkcję Sklepu, będącą usługą świadczoną drogą elektroniczną w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiającą dokonywanie zakupów przy użyciu niniejszego sklepu.
4) Dniach roboczych, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5) Regulaminie, rozumie się przez to warunki świadczenia usług, warunków dot. konta, a także inne najważniejsze informacje w przedmiocie warunków umowy sprzedaży zawarte w niniejszym dokumencie.
6) Sklep, rozumie się przez to niniejszy portal za pomocą którego dokonana może zostać umowa sprzedaży przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, zwane także portalem, witryną, stroną

§2. Kontakt ze sprzedawcą
1) Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest za pomocą:
poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości email na adres info@egerton.pl
poczty tradycyjnej, na adres Egerton Polska Sp. z o.o., ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze
telefonicznie, pod numer: 32 307 00 98
§3. Konto
1) W celu zawarcia umowy sprzedaży w niniejszym sklepie konieczne jest założenie konta. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi elektronicznej jest umożliwienie założenia oraz administrowanie kontem klienta na stronie. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia umowy uznaje się zakończenie procesu rejestracji, a za moment końcowy.
2) Do założenia konta wymagane jest podanie danych umożliwiających jednoznaczną weryfikację podmiotu, w szczególności: nazwy podmiotu, firmy przedsiębiorcy, NIP, adres, numer KRS, dane kontaktowe (adres email, nr telefonu) oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu
3) Kupujący zobowiązany jest zapewnić zgodność danych, o których mowa w ust. 2), z prawdą, gdyż sprzedający zastrzega sobie możliwość weryfikacji ww. danych we właściwych rejestrach przed przystąpieniem do realizacji zamówienia
4) Po założeniu konta może być wymagana dodatkowa weryfikacja adresu email, polegająca na otworzeniu strony, która zostanie przesłana w wiadomości weryfikacyjnej.
5) Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (konsumenci) nie mogą założyć konta w niniejszym serwisie.

§4. Proces składania zamówienia
1) Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem potwierdzenia złożenia zamówienia na stronie. Od tego momentu w mocy są obowiązki stron określone w § 5 oraz § 6. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy sprzedaży.
2) Dodanie przedmiotu do koszyka nie stanowi zawarcia umowy ani rezerwacji danego przedmiotu.
3) Wyłączona jest możliwość zawarcia umowy w sklepie przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta). W przypadku nieprawdziwości danych określonych w § 3, wszelka odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na kupującym.
4) Cena produktu jest widoczna po utworzeniu konta w systemie. Do ceny doliczane są koszty wysyłki, które obciążają kupującego.
5) Cena określona na stronie nie jest ofertą w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71.
6) Termin realizacji zamówienia indywidualnie ustalany podczas składania zamówienia
7) Metody dostawy dostawa realizowana do drzwi zamawiającej placówki
8) Metodą płatności jest przelew bankowy
9) Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
10) Kupujący akceptuje wystawianie faktur przez sprzedającego drogą elektroniczną. Możliwe jest w każdym momencie odwołanie ww. zgody.
11) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nieprawdziwości informacji, o których mowa w §3 ust 2, w wyniku braku zapłaty lub w wyniku innych okoliczności leżących po stronie sprzedającego i kupującego.

§5. Obowiązki sprzedającego
1) Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia, iż rzeczy oferowane na stronie są, wolne od wad fizycznych i prawnych
2) Sprzedający zobowiązany jest do wydania rzeczy. Wydanie rzeczy jest spełnione w momencie przekazania zakupionego przedmiotu firmie transportowej. Od tego momentu korzyści oraz ryzyko związane z rzeczą, w tym ryzyku uszkodzenia czy przypadkowej utraty rzeczy leży po stronie kupującego.
3) Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi zapewnionej przez producenta sprzętu oraz, w razie potrzeby, zapewnić dodatkowe instrukcje dot. właściwości zakupionego produktu.
4) Sprzedający nie ma obowiązku odbioru przesyłek wysłanych do niego za pobraniem. Ewentualne zwroty związane z odpowiedzialnością gwarancyjną są wykonywane na koszt kupującego.

§6. Obowiązki kupującego
1) Kupujący zobowiązany jest uiścić cenę, na którą składa się koszt produktu oraz koszt dostawy.
2) Dokonywanie jakichkolwiek czynności w toku realizacji zamówienia, a także po jego realizacji w imieniu osoby prawnej uzależnione jest od wykazania dostatecznego umocowania do reprezentowania danej osoby.
3) W razie dostrzeżenia wad produktów, które mogły powstać w momencie dostawy, kupujący zobowiązany jest sprawdzić ładunek w obecności kuriera i zgłosić kierowcy uszkodzenie, zgodnie z procedurami obowiązującymi u danego przewoźnika, pod rygorem braku możliwości reklamacji wad powstałych podczas transportu.
4) Kupujący zobowiązany jest użytkować sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem, a także z zapewnieniami producenta i sprzedającego.
5) Wszelkie wady czy nieścisłości w dostarczonych produktach powinny być zgłaszane niezwłocznie sprzedającemu.

§7. Odpowiedzialność stron
1) Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
2) Szczegółowe warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.
3) Niezależnie od postanowień określonych w karcie gwarancyjnej, utrata uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji powiązana jest z działaniem określonym w ust. 6).
4) Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia, które wynikną z winy przewoźnika, w tym zakresie jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedającego jest wyłączona
5) Za niewłaściwe korzystanie z produktu, w szczególności poprzez samodzielny montaż niektórych komponentów, samodzielne przeróbki, czy montaż niezgodny z zaleceniami czy instrukcjami sprzedającego, odpowiedzialność ponosi kupujący. W tym zakresie jakakolwiek odpowiedzialność sprzedającego zostaje wyłączona.

§8. Dane osobowe
1) Dane osobowe przetwarzane przy użyciu niniejszej strony przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem dot. Danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.
2) Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych, osoby administratora czy przysługujących uprawnień są umieszczone w Polityce Prywatności, która dostępna jest na niniejszej stronie.


§9. Postanowienia końcowe
1) Treść regulaminu wraz z datą opublikowania widoczna jest w każdym czasie na stronie sklepu.
2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązujące.
3) Każdorazowe składane w sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
4) Spory wynikłe z umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane według prawa polskiego.
5) Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 

§10. Płatność
1) Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
2) W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§11. Czas realizacji zamówienia
1) W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Jesteśmy członkiem Śląskiej Sieci Wyrobów Medycznych.
Urządzenia do dezynfekcji posiadają atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).
Wszystkie produkty mające status wyrobu medycznego są oznakowane znakiem CE potwierdzającym zgodność z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EEC Dotyczącej wyrobów medycznych. Znanej jako MDD.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium