Pomagamy modernizować
placówki medyczne

Regulamin
 
Ogólne warunki Zakupów Egerton Sp. z o.o.
(zwane dalej Regulaminem, Warunkami, OWZ)

Niniejsze Warunki określają podstawowe zasady dotyczące świadczenia usług oraz warunków zawierania umowy sprzedaży z Egerton sp. z o.o. Jako, iż oferta spółki skierowana jest do podmiotów niebędących konsumentami, a sama umowa sprzedaży zawierana jest na warunkach B2B, do niniejszego regulaminu zastosowania nie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także przepisy o sprzedaży konsumenckiej zawarte w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.


Spis treści:
 
§1. Definicje
§2. Kontakt ze sprzedającym
§3. Proces składania zamówienia
§4. Ogólne warunki umów
§5. Obowiązki sprzedającego
§6. Dostawa
§7. Obowiązki kupującego
§8. Odpowiedzialność stron
§9. Dane osobowe
§10. Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej
§11. Postanowienia końcowe
 
 
§1. Definicje
 
Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
 
1) Sprzedającym, rozumie się przez to Egerton Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Legnickiej 21, 41-811 Zabrze, NIP 6482773837, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000552481.
 
2) Kupującym, rozumie się przez to podmiot niebędący konsumentem w myśl art. 221 kodeksu cywilnego
 
3) Dniach roboczych, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
4) Regulaminie, rozumie się przez to niniejszy regulamin
 
5) Firmie kurierskiej rozumie się przez to podmiot profesjonalny, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługę przewozu i doręczenia rzeczy.
 
6) Zawarciu umowy, rozumie się przez to zawarcie umowy sprzedaży, które następuje w momencie zaakceptowania regulaminu i potwierdzeniu danych zamówienia poprzez wejście w przesłane w potwierdzeniu zamówienia hiperłącze.
 
7) Terminie płatności, rozumie się przez to termin, w którym cena zakupu uiszczona przez kupującego, ma wpłynąć na konto Sprzedającego
 
 
§2. Kontakt ze Sprzedającym
 
1) Kontakt ze sprzedającym możliwy jest za pomocą
 
− poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości email na adres info@egerton.pl
 
− poczty tradycyjnej, na adres Egerton sp. z o.o., ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze
 
− telefonicznie, pod numer: 32 307 00 98 w godzinach 7:30-15:30
 
 
§3. Proces składania zamówienia
 
1) Umowa sprzedaży może zostać zawarta za pomocą wskazanych w §2 danych kontaktowych poprzez złożenie przez klienta jednoznacznego oświadczenia woli zakupu produktów oferowanych przez Egerton z wskazaniem ich ilości oraz cech umożliwiających Sprzedającemu ich wyróżnienie spośród całego asortymentu.
 
2) Oświadczenie woli może zostać złożone także za pomocą systemu teleinformatycznego, tj. strony internetowej Sprzedającego.
 
3) Po złożeniu oświadczenia woli, do Klienta zostanie przesłany email zawierający potwierdzenie zamówienia oraz regulamin, a także hiperłącze, którego użycie (poprzez wejście w link) stanowi potwierdzenie zamówienia.
 
4) Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem potwierdzenia złożenia zamówienia na stronie. Od tego momentu w mocy są obowiązki stron określone w § 5 oraz § 6. Moment potwierdzenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy sprzedaży. Jednocześnie strony na etapie ofertowania są zobowiązane do zachowania tajemnicy negocjacji w szczególności co do kluczowych parametrów przedmiotu umowy, takich jak cena, specyfikacja techniczna, zdjęcia produktu.
 
5) Wyłączona jest możliwość zawarcia umowy ze Sprzedającym przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta). W przypadku nieprawdziwości danych określonych w § 3, wszelka odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na kupującym.
 
6) Cena określona na stronie do momentu zawarcia umowy nie jest ofertą w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.
 
7) Cena określona na stronie jest określona w złotówkach.
 
8) Sprzedający może zamieścić na Stronie produktowej lub w ofercie informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Wskazana informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Sprzedający zastrzega, że termin dostawy jest jedynie orientacyjny i przekroczenie ww. terminu nie będzie się wiązało z powstaniem po stronie Kupującego uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 
9) W przypadku zamówieniu kilku rodzajów produktów przez Kupującego, należy sugerować się czasem wysyłki, który jest najdłuższy z tych produktów.
 
10) Metody płatności każdorazowo będą określone przez Sprzedającego. Sprzedający dopuszcza płatność wyłącznie przelewem. Aby zrealizować zamówienie może być wymagana przedpłata. W określonych przypadkach Sprzedający dopuszcza płatność odroczoną maksymalnie do 30 dni od dnia dostawy. Każdorazowo termin płatności określony będzie na fakturze VAT.
 
11) Kupujący akceptuje wystawianie faktur przez sprzedającego drogą elektroniczną. Możliwe jest w każdym momencie odwołanie ww. zgody.
 
12) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku nieprawdziwości informacji, o których mowa w §3 ust 2, w wyniku braku zapłaty lub w wyniku innych okoliczności leżących po stronie sprzedającego i kupującego.
 
13) W przypadku zamówienia produktów o różnych przewidywanych terminach dostawy towar zostanie dostarczony według terminu, który jest najdłuższy. Jednakże, terminu dostawy są terminami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.
 
 
§4. Ogólne warunki umów
 
1) Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 
2) Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu sprzedaży. W związku z powyższym oferowane przez Sprzedającego przedmioty są wolne od wad prawnych.
 
3) Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy znajduje się na magazynie lub w przypadku braku przedmiotu umowy na magazynie, Sprzedający niezwłocznie złoży zamówienie bezpośrednio u producenta. Brak produktu na magazynie nie uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy.
 
4) Między stronami wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
ograniczona jest do wartości umowy sprzedaży.
 
5) W związku z faktem, że sprzedaż między stronami jest sprzedażą między podmiotami profesjonalnymi, Kupujący nie nabywa uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przedmiotu umowy.
 
6) O, ile nie została Kupującemu dostarczona karta gwarancyjna, jakakolwiek reklamacja produktu może dotyczyć wyłącznie ewentualnie jego wad w transporcie.
W tym przypadku Kupujący zobowiązany jest wypełnić stosowny protokół Przewoźnika, który wskaże mu Sprzedający.
 
7) W momencie składania zamówienia Kupujący zobowiązany jest podać adres dostawy. Adres dostawy nie może być zmieniony po jego przekazaniu firmie
kurierskiej, a ewentualna zmiana może wiązać się z obowiązkiem dopłaty.
 
8) W razie opóźnienia w płatności Sprzedający może naliczyć rekompensatę zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 
9) Zamówienie składające się z różnych towarów o różnym czasie realizacji, jest dostarczane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 
10) Sprzedający zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w konstrukcji czy specyfikacji przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te wynikają z postępu technicznego
 

§5. Dostawa.
 
1) Dostawa zakupionego na stronie sprzętu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej
 
2) Koszty wysyłki mogą nie być uwzględnione w cenie produktu, uwidocznionej na stronie i w takim przypadku być doliczone w późniejszych etapach realizacji zamówienia. Jednakże koszty produktu są uwzględnione na fakturze VAT.
 
3) W zakresie usług dostawy przewidziana jest usługa transportowa pod wskazany budynek. Na mocy odrębnego porozumienia możliwe jest rozszerzenie usługi dostawy o wniesienie, zamontowanie sprzętu oraz przeszkolenie personelu.
 
4) Za wszelkie szkody w transporcie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. W tym zakresie Kupujący obowiązany jest dochować trybu reklamacyjnego przewidzianego przez przewoźnika pod rygorem utraty możliwości wymiany sprzętu.
 
5) W przypadku, gdy tryb reklamacyjny zostanie dochowany a odszkodowanie wypłacone przez przewoźnika na rzecz Sprzedającego, to Kupujący nabywa prawo do  dochodzenia wymiany sprzętu na nowy.
 
 
§6. Obowiązki sprzedającego
 
1) Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia, iż rzeczy oferowane na stronie są wolne od wad.
 
2) Sprzedający zobowiązany jest do wydania rzeczy. Wydanie rzeczy jest spełnione w momencie przekazania zakupionego przedmiotu firmie transportowej. Od tego momentu korzyści oraz ryzyko związane z rzeczą, w tym ryzyko uszkodzenia czy przypadkowej utraty rzeczy leży po stronie kupującego.
 
3) Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia instrukcji obsługi zapewnionej przez producenta sprzętu oraz, w razie potrzeby, zapewnić dodatkowe instrukcje dot. właściwości zakupionego produktu.
 
4) Sprzedający nie ma obowiązku odbioru przesyłek wysłanych do niego za pobraniem. Ewentualne zwroty zaakceptowane przez Sprzedającego, związane z
odpowiedzialnością gwarancyjną, uprzednio uzgodnione w drodze mailowej, są wykonywane na koszt kupującego.
 
 
§7. Obowiązki kupującego
 
1) Kupujący zobowiązany jest uiścić cenę, na którą składa się koszt produktu oraz koszt dostawy.
 
2) Dokonywanie jakichkolwiek czynności w toku realizacji zamówienia, a także po jego realizacji w imieniu osoby prawnej uzależnione jest od wykazania dostatecznego umocowania do reprezentowania danej osoby.
 
3) W razie dostrzeżenia wad produktów, które mogły powstać w momencie dostawy, kupujący zobowiązany jest sprawdzić ładunek w obecności kuriera i zgłosić kierowcy uszkodzenie, zgodnie z procedurami obowiązującymi u danego przewoźnika, pod rygorem braku możliwości reklamacji wad powstałych podczas transportu.
 
4) Kupujący zobowiązany jest użytkować sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem, a także z zapewnieniami producenta i sprzedającego.
 
5) Wszelkie wady czy nieścisłości w dostarczonych produktach powinny być zgłaszane niezwłocznie sprzedającemu.
 
 
§8. Odpowiedzialność stron
 
1) Mając na uwadze profesjonalny charakter między stronami wyłączona jest odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi.
 
2) Odpowiedzialność sprzedającego z tytułu gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu i uzależniona jest od wydania Kupującemu karty gwarancyjnej oraz podpisania dokumentu gwarancyjnego przez Kupującego.
 
3) Szczegółowe warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.
 
4) Sprzedający nie przewiduje możliwości zwrotu towaru nieużywanego w terminie 14 dni od momentu otrzymania zamówienia, i w tym zakresie prawo kupującego do odstąpienia od umowy jest wyłączone. Zwroty towaru wynikające z gwarancji są uregulowane przez odrębny dokument, jakim jest karta gwarancyjna.
 
5) Niezależnie od postanowień określonych w karcie gwarancyjnej, utrata uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji powiązana jest z działaniem określonym w ust. 8).
 
6) Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia, które wynikną z winy przewoźnika, w tym zakresie jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedającego jest wyłączona.
 
7) Sprzedający nie znajduje się w zwłoce w przypadku wystąpienia opóźnień, o których mowa w punkcie powyższym. Sprzedający nie znajduje się w zwłoce również, gdy jakiekolwiek opóźnienia wynikają z działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie przyszłe, którego strony nie mogły przewidzieć w momencie zawierania umowy, w szczególności pożar, epidemia, powódź, stan wyjątkowy, strajk, działania zbrojne lub inne wydarzenia o podobnym charakterze.
 
8) Za niewłaściwe korzystanie z produktu, w szczególności poprzez samodzielny montaż niektórych komponentów, samodzielne przeróbki, czy montaż niezgodny z zaleceniami czy instrukcjami sprzedającego, odpowiedzialność ponosi kupujący. W tym zakresie jakakolwiek odpowiedzialność sprzedającego zostaje wyłączona
 
 
§9. Dane osobowe
 
1) Administratorem Danych Osobowych jest Egerton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, 41-811, przy ul. Legnickiej 21, REGON
361216648, KRS 0000552481
 
2) Dane osobowe przetwarzane przy użyciu niniejszej strony przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem dot. Danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.
 
3) Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych, osoby administratora czy przysługujących uprawnień są umieszczone w Polityce Prywatności, która dostępna jest na niniejszej stronie.
 
 
§10. Prawa autorskie.
 
1) Zdjęcia, materiały promocyjne, materiały katalogowe, opisy produktów zawarte na stronie są utworem w myśl art. 1 ustawy z 14 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 
2) Sprzedający oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie pól eksploatacji: przetwarzanie, zwielokrotnianie, wykorzystywanie w ramach działalności gospodarczej, utrwalanie, wykorzystywanie w celach reklamowych.
 
3) Naruszenie powyższych praw autorskich w szczególności poprzez wykorzystanie ich bez wiedzy Sprzedającego, w sposób komercyjny lub działając na szkodę
Sprzedającego będzie obarczony karą umowną w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.
 
4) Powyższą karą umowną obarczone jest w szczególności (ale nie wyłącznie): wykorzystywanie zdjęć, opisów, folderów i innych materiałów promocyjnych
Sprzedającego, nieuprawnione przekazywanie i udostępnianie dokumentacji Sprzedającego dot. przedmiotu umowy podmiotom trzecim, w tym podmiotom
publicznym, nielegalne wykorzystywanie materiałów promocyjnych na cele własnej działalności.
 
5) Kara umowna przewidziana w ust. 3 nie ogranicza obowiązku naprawienia szkody, w tym obowiązku zwrotu utraconych korzyści, na zasadach ogólnych. Mając powyższe na uwadze, Sprzedający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.
 
 
§11. Postanowienia końcowe
 
1) Treść regulaminu wraz z datą opublikowania widoczna jest w każdym czasie na stronie internetowej pod adresem www.egerton.pl.
 
2) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązujące.
 
3) Dla wykładni postanowień umownych oraz specyfikacji sprzętu wiążący jest język polski.
 
4) Każdorazowe składane zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 
5) Spory wynikłe z umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane według prawa polskiego.
 
6) Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 
Electric hospital bed
Electric hospital bed
€1,370.65 €1,269.12
pcs.
Disinfection cabin
Disinfection cabin
€5,526.82 €4,493.35
pcs.
We are a member of the Silesian Network of Medical Devices.
We are a member of the Polish Chamber of Commerce for Medical Devices.Our disinfection equipment is certified by the National Institute of Public Health, National Institute of Hygiene
All products that are medical devices have the CE marking to confirm conformity with the Medical Devices Directive 93/42/ECC (MDD).
up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl